PISZEMY O FINANSACH

I PODATKACH

Blog

Towary i usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

1.02.2017

  • Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 r., zostanie rozszerzony katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem. Art. 17 ust. 1 pkt 8 uptu będzie stanowił, że podatnicy nabywający usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, będą zobowiązani rozliczać VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  • usługodawcą będzie podatnik, o którym mowa w art. 15 uptu, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 uptu,
  • usługobiorcą będzie podatnik, o którym mowa w art. 15 uptu, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W załączniku Nr 14 będą wymienione przede wszystkim usługi budowlane i budowlano montażowe. W związku z powyższym projektem, od 1 stycznia 2017 r., mechanizmem odwrotnego obciążenia będą objęte następujące usługi:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług)
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę,
z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

W przypadku wymienionych wyżej usług budowlanych i budowlano-montażowych, projekt zakłada, że będą one objęte odwrotnym obciążeniem tylko wtedy, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca. Czyli w przypadku generalnych wykonawców wystawiających faktury np. dla inwestora będą one nadal opodatkowane na zasadach ogólnych. Przy czym, zgodnie z art. 4 projektu, powyższe zasady będą dotyczyły usług budowlanych i budowlano-montażowych, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W przypadku przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się za wykonaną, tylko w przypadku wykonania części usługi, dla której zostanie określona zapłata. Natomiast usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

 

Natomiast, w przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty (zaliczki) na poczet wykonanych od tego dnia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stanie się nabywca, korekty rozliczenia tej zapłaty podatnicy będą dokonywali w rozliczeniu za okres, w którym wykonano tę usługę.

 

Zgodnie z powyższym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 r., zostanie również zmieniony katalog towarów, których sprzedaż objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia tzn. wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. W powyższym załączniku zostaną wprowadzono następujące zmiany:

 

poz. 22a otrzyma brzmienie:

22a 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

po poz. 22a zostaną dodane poz. 22aa i 22ab w brzmieniu:

22aa ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b
22ab 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

poz. 22c otrzyma brzmienie:

22c ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

po poz. 22c zostanie dodana poz. 22ca w brzmieniu:

22ca ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

po poz. 27a zostanie dodana poz. 27b w brzmieniu:

27b ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

poz. 28 otrzyma brzmienie:

28 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

poz. 28d otrzyma brzmienie:

28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

 

W tej sytuacji projekt również przewiduje, że w przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stanie się nabywca, korekty rozliczenia tej zapłaty podatnicy będą dokonywali w rozliczeniu za okres, w którym wykonano tę usługę.

 

W związku z powyższym, firma sprzedająca towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, a od 1 stycznia 2017 r. również usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, przedsiębiorcom (podatnikom) powinna wystawiać faktury bez stawki i kwoty podatku z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Natomiast VAT należny z tego tytułu będzie rozliczał nabywca powyższych towarów, będzie to dla niego równocześnie podatek naliczony pod warunkiem, że towary te będą przez niego wykorzystywane do celów sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W przypadku dokonania dostawy towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub 14, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedawca wykazuje VAT należny z tego tytułu według właściwej stawki i na ogólnych zasadach rozliczać go w deklaracji VAT – 7. Mechanizm odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie tylko w przypadku dostaw dla podmiotów zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czyli również w przypadku dostaw towarów i usług wymienionych w zał. nr 11 lub 14 dla podatników VAT zwolnionych taka dostawa jest (będzie) opodatkowana na ogólnych zasadach.

 

Natomiast w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy, czyli wybranych towarów z zakresu sprzętu elektronicznego (od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z projektem, również procesorów), ustawa przewiduje ich opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia pod warunkiem, że łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł. Przy czym za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, jeżeli w ramach tej umowy wystąpi jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub będzie wystawiana jedna lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich zostanie ona zrealizowana, odbiegają od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy. W powyższych przypadkach, obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie będzie wpływało na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów realizowanej w ramach tej transakcji.

 

Natomiast, w sytuacji gdy po otrzymaniu przed dokonaniem dostawy przedmiotowych towarów zaliczki (całości lub części zapłaty) nastąpi zmiana podmiotu obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu tej dostawy (zmiana podatnika), korekty rozliczenia zapłaty, w związku ze zmianą dotyczącą określenia podatnika dla tej dostawy, należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów.

 

Dodatkowo, jeżeli sprzedawca towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy, dla której podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania nabywcy nie były spełnione przesłanki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 uptu, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć. Powyższa zasada jest stosowana pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy towarów nastąpi z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one sprzedawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

 

Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 uptu, są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym”. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym podatnicy składają za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji VAT – 7 lub VAT – 7K. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym zawiera następujące dane:

1) nazwę lub imię i nazwisko podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym oraz jego numer identyfikacji podatkowej;

2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 uptu – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji. Jeżeli nastąpi zmiana wartości dostaw powyższych towarów lub usług, podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej. Jeżeli korekta będzie dotyczyła okresu, za który została już złożona informacja podsumowująca, podatnicy muszą też dokonać korekty tej informacji. Minister finansów określił, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym, oraz wzór korekty tej informacji.