BADANIE

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Audyt finansowy

Audyt finansowy (inaczej rewizja finansowa) – to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

AUDYT FINANSOWY - Kwestionariusz indywidualnej wyceny:

* Pola obowiązkowe

Informacje ogólne:

Informacje szczegółowe:

Wartość aktywów razem, w tym:

Czy podmiot jest wielooddziałowy?:TakNie

Czy badanie będzie obejmowało sprawdzanie skonsolidowane?:TakNie

Czy badanie będzie obejmowało sprawdzanie łączne?:TakNie

Jaki okres będzie objęty badaniem?:12 - m-cyinnyod - do

Czy jest praktykowane badanie wstępne?:TakNie

Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa za okres objęty badaniem?:TakNie

Czy jednostka korzysta z ulg podatkowych?:TakNie

Czy występują sprawy sporne?:TakNie

Czy istnieje wyodrębniona organizacyjnie jednostka kontroli wewnętrznej?:TakNie

Czy zmienił się wiodący personel finansowo - księgowy?:TakNie

Osoba do kontaktu*:

[recaptcha]
REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
Zostałem poinformowany, iż:

1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.