Regulamin

Regulamin świadczenia porad podatkowych on-line

§1 [ Kancelaria ]

 1. Właścicielem serwisu proxima-doradztwopodatkowe.pl jest Dorota Polańska działająca pod firmą PROXIMA Dorota Polańska Kancelaria Doradztwa Podatkowego, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 99 a, NIP 7341516783, zwana dalej jako Doradca Podatkowy.
 2. Za pośrednictwem serwisu proxima-doradztwopodatkowe.pl świadczy usługi doradztwa podatkowego on-line. Usługi te mają charakter odpłatny.
 3. Doradca Podatkowy posiada uprawnienia do świadczenia doradztwa podatkowego w świetle ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 41 poz. 213).
 4. Dorota Polańska jest wpisana przez Ministra Finansów na Listę Doradców Podatkowych pod numerem 12856 prowadzoną obecnie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

 

§2 [ Tajemnica zawodowa ]

 1. Uzyskane w trakcie świadczonej usługi informacje oraz udzielone porady objęte są tajemnicą zawodową stosownie do art.37 ustawy o doradztwie podatkowym i znane są tylko i wyłącznie Klientowi oraz Doradcy Podatkowemu.
 2. Poprzez wysłanie zapytania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych, technicznych i technologicznych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Doradcę Podatkowego.
 3. Doradca Podatkowy pozyskuje dane osobowe Klienta wyłącznie w celu wykonania umowy.

 

§3 [ Złożenie zlecenia ]

 1. Złożenie zlecenia przez Klienta następuje poprzez wypełnienie i wysłanie FORMULARZA ZLECENIA z zaznaczeniem wybranych parametrów dotyczących rodzaju porady podatkowej.
 2. W zleceniu Klient powinien przedstawić jasno, precyzyjnie i wyczerpująco stan faktyczny, którego dotyczyć ma porada podatkowa.
 3. Potwierdzenie przez Doradcę Podatkowego przyjęcia zlecenia za określonym wynagrodzeniem oznacza zawarcie umowy na usługi doradztwa podatkowego drogą elektroniczną. Klient i Doradca Podatkowy zawierając w ten sposób umowę, akceptują warunki niniejszego regulaminu i zasad realizacji usługi w nim przyjętych.
 4. Przed potwierdzeniem przyjęcia zlecenia Doradca Podatkowy może kontaktować się z Klientem w celu uzupełnienia zapytania, szczególnie w zakresie stanu faktycznego, zakresu wykonania usługi oraz jej kalkulacji.
 5. Doradca Podatkowy ma prawo odmówić wykonania usługi, w szczególności jeżeli jej udzielenie naruszyłoby niniejszy regulamin, obowiązujący porządek prawny lub zasady etyki zawodowej.

 

§4 [ Przyjęcie zlecenia ]

 1. Doradca Podatkowy przyjmuje zlecenie w terminie wskazanym przez Klienta w FORMULARZU ZLECENIA  od chwili jego otrzymania przy założeniu, że treść i zakres zapytania zawartego w zleceniu nie  budzi wątpliwości, przy czym termin ten biegnie wyłącznie w godzinach dni roboczych.
 2. W przypadku potrzeby uzyskania przez Doradcę Podatkowego dodatkowych informacji od Klienta, termin na przyjęcie lub odrzucenie zlecenia (ewentualnie na jego wykonanie w przypadku zaistnienia takiej sytuacji po przyjęciu zlecenia) biegnie od chwili uzyskania przez Doradcę Podatkowego pełnego obrazu stanu faktycznego i prawnego w sprawie.
 3. W przypadku, gdy zakres porady lub stopień skomplikowania problemu podatkowego wymagać będzie ponadprzeciętnego nakładu pracy doradcy podatkowego, zmianie może ulec koszt udzielenia porady oraz termin jej realizacji. Klient zostanie o tym powiadomiony przed potwierdzeniem przyjęcia zlecenia.
 4. Doradca Podatkowy udziela porad na podstawie przekazanych danych i nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego, złe sformułowanie problemu, pytania czy nie przedstawienie istotnych faktów w danej sprawie Klienta.

 

§5 [ Porada ]

 1. Doradca Podatkowy świadczy usługi doradztwa podatkowego online w formie:
 2. Porady MINI – krótkiej, zwięzłej i rzeczowej odpowiedzi wraz przywołaniem podstawy prawnej, która w sposób jednoznaczny rozstrzyga problem podatkowy (mieści się w granicach kartki A4).
 3. Porady STANDARD – wyczerpującej odpowiedzi na zadanie pytanie wraz z uzasadnieniem  merytorycznym (mieści się w 2 kartkach A4).
 4. Porady PREMIUM – rozbudowanej opinii doradztwa podatkowego wykraczającej, ze względu na stopień skomplikowania zagadnienia podatkowego a tym samym nakładu pracy doradcy, poza ramy porady STANDARD. Wymaga dodatkowej akceptacji Klienta.

 

§6 [ Terminy ]

 1. Termin wykonania Porady określa KLIENT w FORMULARZU ZLECENIA. Termin ten rozpoczyna bieg od dnia uznania środków na firmowym rachunku bankowym Doradcy Podatkowego.
 2. Przy obliczaniu terminu wykonania usługi nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W przypadku, gdy zakres zlecenia Klienta uniemożliwia Doradcy Podatkowemu wykonanie zlecenia we wskazanym wyżej terminie, klient zostanie o tym poinformowany nie później niż przed upływem tego terminu. W takiej sytuacji Klient będzie miał prawo zrezygnować z zamówionej porady lub tez podtrzymać zlecenie za zniżką 10% za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny, łącznie nie więcej jednak niż 30%.

 

§7 [ Forma elektroniczna i pisemna porady ]

 1. Efektem wykonanej usługi jest opinia (odpowiedź na pytanie) Doradcy Podatkowego przesłana Klientowi pocztą elektroniczną w pliku podpisanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 30.00 zł Klient może uzyskać opinię w formie pisemnej na papierze firmowym Kancelarii.

 

§8 [ Faktura i zapłata ]

 1. Klient uiszcza wynagrodzenie na rachunek bankowy Doradcy Podatkowego po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Kancelarię a w przypadku rozbudowanej opinii podatkowej Premium także po akceptacji wysokości wynagrodzenia za jej opracowanie.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie faktury w formie elektronicznej.
 3. Ceny za usługi określone w Serwisie stanowią kwotę należną do zapłaty za usługę i zawierają podatek VAT.

 

§9 [ Reklamacja ]

 1. W terminie 3 dni od momentu udostępnienia mu treści porady Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu jakości i sposobu jej wykonania.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Doradca Podatkowy w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Doradca Podatkowy dokonuje stosownych uzupełnień treści porady.

 

§10 [ Odpowiedzialność za szkodę ]

 1. Doradca Podatkowy odpowiada cywilnie za szkodę spowodowaną udzieleniem błędnej porady w granicach określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem.
 2. Odpowiedzialność Doradcy Podatkowego wobec Klienta z tytułu szkód powstałych z przyczyn innych niż wina umyślna ograniczona jest do kwoty rzeczywistej straty Klienta, nie więcej jednak niż do kwoty wynagrodzenia Doradcy Podatkoweg należnego z tytułu realizacji usługI, w związku z którą powstała szkoda.
 3. Odpowiedzialność jest jednak wykluczona, jeżeli błędne okazało się zaprezentowane przez Doradcę Podatkowego stanowisko organów podatkowych albo sądów, na których oparto odpowiedź, lub też gdy stanowisko to uległo następnie zmianie, lub gdy zmianie uległa linia orzecznictwa czy interpretacji – w tej mierze, w jakiej miało to związek z tym orzecznictwem czy interpretacjami.
 4. Odpowiedzialność Doradcy Podatkowego jest również wykluczona, jeżeli którakolwiek z informacji podanych przez Klienta była lub jest lub okazała się lub okaże się nieprawdziwa, błędna albo nieprecyzyjna – w tej mierze, a jakiej informacja ta miała wpływ na treść porady.

 

§11 [ Postanowienia końcowe ]

 1. Świadczenie usług odbywa się w szczególności zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z poźn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (t. jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 41 poz. 213 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Dla sporów pomiędzy Klientami nie będącymi konsumentami a Doradcą Podatkowym właściwy jest sąd siedziby Doradcy Podatkowego.
 3. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałej części regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla stosunków prawnych istniejących pomiędzy Doradcą Podatkowym a użytkownikami czy Klientami jest prawo polskie.
 5. Doradca Podatkowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez Doradcę Podatkowego poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. W odniesieniu do umów zawartych przed zmianą regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu z chwili przesłania zapytania, chyba że Klient zechce zastosować się do nowej treści regulaminu.

 

Regulamin w brzmieniu niniejszym obowiązuje od 15.10.2015 r.