KAZUSY

PODATKOWE

Przykłady porad

Nasza firma dokonała rozbudowy komputera (stanowiącego środek trwały) o pojemniejszy dysk twardy, wydatek ten wyniósł 3.700 zł. Czy możemy ten wydatek zaliczyć bezpośrednio w całości do kosztów uzyskania przychodów ?

W myśl przepisu art. 16g ust. 13 updop (art. 22g ust. 17 updof), wartość początkową środków trwałych powiększają również wydatki, na ich ulepszenie, polegające na nabyciu części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Z brzmienia przytoczonego przepisu należy więc wnioskować, że wydatki na zakup części składowych lub peryferyjnych do środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł (jest niższa lub równa 3.500 zł), można zawsze zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (nawet wtedy gdy powodują ulepszenie składnika majątkowego), gdyż nie powiększają one wartości początkowej środka trwałego. Nie oznacza to jednak, że wydatki poniesione na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena jednostkowa przekracza 3.500 zł, w każdym przypadku dodaje się do wartości początkowej środków trwałych, konieczne jest tu bowiem wystąpienie dodatkowego elementu, to znaczy nabyte części składowe lub peryferyjne muszą powiększać sprawność użytkową środków trwałych (powodować ich ulepszenie), jeżeli ten efekt nie zostanie osiągnięty również takie wydatki można zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Wydatek na zakup dysku twardego do komputera o większej pojemności niż dotychczasowa nie stanowi tylko remontu komputera lecz niewątpliwie powoduje ulepszenie tego środka trwałego, ponieważ następuje wzrost jego wartości użytkowej. Z uwagi na to, że wydatek na zakup dysku twardego przekroczył 3.500  zł (wyniósł 3.700 zł) podatnik nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. W tym wypadku wasza firma musi zwiększyć wartość początkową środka trwałego (komputera) o 3.700 zł czyli o wartość poniesionych nakładów i będzie mogła zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodów tylko poprzez odpisy amortyzacyjne.

Kiedy mamy do czynienia z momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług (konsumentów)?

Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podmiot niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług (konsument), obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług powstanie z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT), tj.:

 • w przypadku usług przekazywanych w całości — obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, w której wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
 • w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę — obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, w której wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
 • w przypadku usług o charakterze ciągłym — obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu
  zakończenia usługi, z tym że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy powstanie z upływem każdego roku podatkowego (tj. 31 grudnia), do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Należy dodatkowo wskazać, iż w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi budowlanej lub budowlano-montażowej lub ich części (w przypadku usług przyjmowanych częściowo), obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Dla kogo jest obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych - od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1550), od 1 stycznia 2017 r., zostanie znowelizowany przepis art. 19 updop. W związku z tą zmianą, od 1 stycznia 2017 r., stawka podatku będzie wynosiła 15% podstawy opodatkowania, w przypadku:

 • małych podatników,
 • podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Przy czym, przez małego podatnika – rozumie się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 • Obniżona 15% stawka podatku dochodowego od osób prawnych nie będzie jednak dotyczyła podatkowych grup kapitałowych. Stawka ta nie znajdzie również zastosowania (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym) do podatników, którzy zostali utworzeni:
 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 updop, albo
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu dotychczasowym.