Najczęściej zadawane

pytania

FAQ

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej nurtujące podatników pytania.

Aby usługi PROXIMA mogły być świadczone w sposób profesjonalny, a jednocześnie elastyczny i otwarty, bardzo cenne są dla nas wszelkie uwagi i zapytania, ponieważ pozwalają one na lepsze zrozumienie wymagań Klientów wobec nas oraz naszych usług. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, prześlij je do nas.

Doradca podatkowy  zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

 • Krótka charakterystyka zawodu:
 • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
 • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
 • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
 • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
 • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Oferujemy pełen zakres usług księgowych m.in: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, karty podatkowej, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kompleksową obsługę kadrowo-płacową m.in : prowadzenie akt osobowych, listy płac, deklaracji. Profesjonalne doradztwo podatkowe, a także reprezentowanie podatników i przedsiębiorców przed organami administracji państwowej.

Jeśli biuro rachunkowe działa legalnie, to jest prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradcę podatkowego albo biegłego rewidenta. Doradca podatkowy ma najszerszy zakres kompetencji. Najważniejsze różnice polegają przede wszystkim na ustawowym obowiązku zachowania tajemnicy. Doradca podatkowy, a także jego pracownicy, nie mogą być przesłuchiwani jako świadkowie w sprawach dotyczących klientów. Dotyczy to m.in.: urzędu skarbowego, policji, prokuratury, sądu, itd. Ponadto doradca podatkowy postępuje z zasadami etyki doradców, a w przypadku jej naruszenia, Klient może zgłosić to do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Można podać wiele przykładów firm, gdzie dział kadr zlokalizowany jest w inny mieście niż komórka organizacyjna. Przykładem może być kolej, szkoły, albo ogólnopolskie firmy typu sieci handlowe czy ubezpieczyciele. Bieżąca obsługa dotyczy przede wszystkim pracy z dokumentami. Informacje przekazywane są bezzwłocznie w dowolnym formacie. Zaświadczenia o dochodach albo zatrudnieniu dla pracownika jest wysyłane mailem lub listem w ciągu kilku godzin. Listę płac możemy dostarczyć w ciągu kilku minut po jej wygenerowaniu. Obsługa kontroli również nie jest problemem.

Obsługa księgowa to przede wszystkim analiza dokumentów, ich wprowadzania do systemów informatycznych oraz weryfikacja wyników końcowych. Jeśli pojawia się potrzeba wyjaśnienia jakiejkolwiek kwestii można to zrobić telefonicznie, mailem lub za pomocą np. SKYPE Wynik pracy dostarczamy do klienta oraz do Urzędu Skarbowego w całej Polsce w formie elektronicznej. Jeśli potrzebują Państwo, aby przypomnieć jaki był termin płatności przekazanej do nas faktury, albo innej informacji z dokumentu, zrobimy to w ciągu kilku minut. Możemy nawet przesłać skan tego dokumentu na maila.

Obsługa kontroli polega przede wszystkim na dostarczaniu dokumentów i wyjaśnień. Co do zasady kontrola skarbowa powinna być prowadzona w jednym z trzech miejsc: siedziba firmy (jeśli są warunki), miejsce przechowywania ksiąg (np. nasza kancelaria), siedziba organu kontrolującego. W większości przypadków, ponad 95%, do skutecznej obsługi kontroli wystarczy przygotować dokumenty i udzielić wyjaśnień. W zależności od rangi kontroli i jej znaczenia dla Klienta, nasi specjaliści przyjadą osobiście obsłużyć kontrolę. Rocznie obsługujemy kilkadziesiąt różnych kontroli, więc nasze doświadczenie jest cennym atutem.

Podobnie jak przy większości tego typu kontroli, tajemnica tkwi na odpowiednim przygotowaniu dokumentacji oraz możliwości izolowania kontrolowanego od kontrolujących. Potrafimy nawet zdalnie zadbać o Państwa interesy. W zależności od rangi kontroli i jej znaczenia dla Klienta, nasi specjaliści przyjadą osobiście obsłużyć każdą kontrolę. Rocznie obsługujemy ponad kilkadziesiąt różnych kontroli, więc nasze doświadczenie jest cennym atutem.

Zasadniczo nie udzielamy porad drogą telefoniczną, gdyż taka forma narusza zasadę rzetelności, którą się kierujemy. Jednak w sytuacji, gdy firma lub osoba jest związana z Kancelarią stałą umową, istnieje możliwość uzyskania w drobnych kwestiach konsultacji telefonicznych.

Tak. Udzielmy porad prawny drogą elektroniczną.

 • W praktyce proces ten przedstawia się następująco:
 • po otrzymaniu zapytania mailowego przesyłamy na adres zwrotny potwierdzenie otrzymania zapytania oraz informację od opiekuna sprawy dotyczącą czasu, jaki będzie potrzebny na udzielenie satysfakcjonującej Klienta odpowiedzi czy też prośbę o uzupełnienie niezbędnych informacji/dokumentów dot. sprawy
 • w treści maila zwrotnego podajemy również wycenę usługi. Od momentu otrzymania przez nas płatności udzielimy odpowiedzi w terminie od 1 do 5 dni roboczych.
 • stałym Klientom udzielmy porad drogą elektroniczną w ramach podpisanej umowy o współpracy

Pierwsza wizyta w celu przedstawienia sprawy jest bezpłatna, o ile Klient nie życzy sobie od razu porady podatkowej.

Nie należy zatem obawiać się rozmowy z naszym ekspertem, bo przed Państwa decyzją o zleceniu jej prowadzenia PROXIMA Kancelaria Doradztwa Podatkowego, zostaną przedstawione również warunki współpracy.

Tak, można, ale w takiej sytuacji (w trakcie roku podatkowego) należy dostarczyć nam dokumenty księgowe podsumowujące dotychczasową działalność gospodarczą. Dotyczy to również dokumentów rejestrowych np. zgłoszenia do VAT-u, aktualizacji danych, itp.

W zależności od tego, jaki rodzaj ksiąg prowadzi przedsiębiorca (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa) indywidualnie uzgadniana jest operacja przejęcia ksiąg, harmonogram przejęcia i zakres dokumentacji koniecznej do dokonania takiej operacji. Wszystko to ma na celu przejęcie ksiąg bez zakłócenia terminowości rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Nasze biuro wszystkie dane uzyskane w wyniku przetwarzania dokumentów przechowuje w postaci kopii elektronicznych składowanych na specjalnie w tym celu uruchomionym serwerze. W przypadku awarii systemów komputerowych powodującej utratę danych, wszystkie informacje mogą być przywrócone i ponownie dostępne do przetwarzania.

Biuro rachunkowe i doradca podatkowy są odpowiedzialni za sprawy księgowo-podatkowe powierzone przez Klientów i z tego tytułu ponoszą odpowiedzialność. Gwarancją bezpieczeństwa i spokoju każdego Klienta jest właśnie polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która jest związana ze świadczonymi przez biuro i doradcę podatkowego usługami. Innymi słowy biuro i doradca podatkowy pokrywają ewentualne szkody wynikające z jakiegokolwiek błędu powstałego z ich winy. Spokój i bezpieczeństwo Klienta jest w tym przypadku gwarantowane.

 • Ponieważ dużo ryzykujesz…
 • Podmioty z obszaru “szarej strefy”, w tym przypadku niezarejestrowanego doradztwa podatkowego nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień – ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowana przed rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania.
 • Nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym).
 • Nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne, m.in. nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów.
 • Osoby, które nie będąc uprawnionymi wykonują czynności doradztwa podatkowego, podlegają grzywnie do 50.000 zł. Nieustanne ryzyko sankcji wiąże się z negatywnym wpływem na sprawność obsługi Klienta
 • Niska cena to niska jakość
 • Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, stałego podnoszenia kwalifikacji, składek członkowskich czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania fachowego i profesjonalnego doradztwa podatkowego i w konsekwencji – bezpieczeństwa klienta.
 • Nie udowodnisz ewentualnej szkody i nie odzyskasz pieniędzy…
 • Doradcy niezarejestrowani formalnie nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na podatniku.
 • Nie wystawiają faktur za wykonywanie czynności – nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z ich usług. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.
 • Kto może skorzystać z naszych usług?
 • Klientami doradcy podatkowego mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorcy mogą powierzyć wszelkie sprawy podatkowe i związane z prowadzeniem ewidencji księgowych zawierając umowę na stałą obsługę. Inną opcją może być podpisanie umowy na poszczególne czynności – prowadzenie księgi rachunkowej, obsługę kadrowo- płacową czy sporządzenie opinii podatkowej.
 • Osoby fizyczne mogą zwrócić się do nas o poradę dotyczącą np. skutków podatkowych otrzymania spadku, dokonania darowizny czy zlecić sporządzenie zeznania rocznego.

Profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi nierzadko istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, zarówno ze względu na jej aspekty podatkowe, jak i ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Moment od którego należy zacząć współpracę zależy w dużym stopniu od doświadczenia biznesowego osoby rozpoczynającej działalność. W przypadku osób z niewielką praktyką pomoc doradcy może okazać się bezcenna juz na szczeblu wyboru statusu prawnego przedsiębiorstwa (działalność prowadzona samodzielnie – spółka cywilna – spółka prawa handlowego). Jeśli doradztwo w fazie organizacyjnej nie będzie niezbędne należy się skontaktować z doradcą podatkowym jeszcze przed rejestracją działalności w Urzędzie Skarbowym, tak ze względu na wybór optymalnego wariantu opodatkowania przedsiębiorstwa, jak i na ustalenie, czy wszystkie formalności rejestracyjne zostaną poprawnie dopełnione. Za zdecydowanie zbyt późne należy uznać zgłoszenie się do doradcy, czy biura rachunkowego dopiero kilka dni przed terminem przewidywanej płatności podatków.

Nie istnieje taki rodzaj gwarancji, który zagwarantuje podatnikowi, że nawet najlepsza firma księgowa nie popełni błędu, który będzie dostrzeżony przez urząd skarbowy. Można co najwyżej kupić usługę zapewniająca bezpieczeństwo w wysokim, bądź najwyższym możliwym do zrealizowania stopniu, popartą odpowiednim zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia OC. Po części jest to pochodną wiedzy i doświadczenia, ale także podejścia do sposobu obsługi klienta. Nie wszystkie jednak czynności księgowe objęte są ubezpieczeniem obowiązkowym (zawsze należy zawsze sprawdzić zakres ochrony), oraz istnieją warianty ubezpieczenia, które „wyczerpują się” wraz z wypłaconymi kwotami dla innych poszkodowanych. Odszkodowania z tytułu OC w przypadku usługodawcy (biura rachunkowego) dochodzi się w podobny sposób jak przy wypadkach samochodowych – bezpośrednio u ubezpieczyciela. Nie wymaga to procesów sadowych. Odszkodowania za szkody przewyższające, lub nie pokryte OC, dochodzi się w procesie cywilnym, co bywa uciążliwe i kosztowne.

Generalnie rzecz ujmując, bezpieczeństwo księgowe,  nie może być nabyte w postaci wyceny bezpośredniej. Można je jednak w sposób znaczący zwiększać, poprzez dobór doświadczonego i odpowiednio ubezpieczonego, od wszystkich możliwych ryzyk usługodawcy. Należy pamiętać, że w takich przypadkach cena usługi jest w znacznej części ceną bezpieczeństwa firmy, czyli rodzajem zabezpieczenia danej działalności.

W wielu przypadkach firmy są zbyt małe, ażeby utrzymywać cały dział księgowo-finansowy, z kolei zatrudnienie jednej „super księgowej” do prowadzenia wszystkich spraw firmy wiąże się ze sporym ryzykiem. Nagła choroba, niedyspozycja, czy chociażby zwykła konieczność wysłania na urlop takiej osoby powoduje natychmiastowy paraliż w dziedzinie rozliczeń księgowo – podatkowych.

Także wiedza zawodowa pojedynczego pracownika, ze względu na zakres materiału do opanowania oraz różnorodność specyfik poszczególnych rozliczeń podatkowych czy ubezpieczeniowych, zazwyczaj będzie bardziej powierzchowna, niż skumulowana wiedza kilku osób specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach takich jak: rozliczenia księgowe, bilans, rozliczenia ubezpieczeń społecznych czy doradztwo podatkowe, którą może zaoferować klientowi nowoczesne biuro rachunkowe.

Doradców podatkowych nie obowiązują żadne formalne cenniki i nie ma przepisów, które wskazywałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności – zadania doradcy.

W naszej kancelarii sami opracowujemy cenniki, dostępne na każde życzenie Klientów. Stawki honorariów za usługi zależą m.in. od rozmiaru, obszaru prowadzonej działalności, zakresu odpowiedzialności, a także rodzaju usług i rozmiaru obsługiwanej firmy. Wysokość honorarium określana jest w drodze negocjacji między doradcą a naszym klientem. Planując szerszą współpracę z doradcą warto umówić się na rozmowę i na podstawie oczekiwanego zakresu obsługi poprosić o jej wycenę – to nic nie kosztuje. Każda umowa finansowa z naszą firmą sporządzana jest według uzgodnionych wcześniej stawek, wyłącznie za pełnym porozumieniem obu stron.