OPTYMALIZACJA

POLITYKI PERSONALNEJ

Audyt kadry i płace

Audyt kadrowy jest jednym ze stałych elementów administrowania dokumentacją kadrową. Zweryfikujemy i dostosujemy funkcjonującą w Twoim przedsiębiorstwie dokumentację do wymogów obowiązującego prawa pracy.

Celem tego audytu jest uzyskanie informacji określających mocne i słabe strony w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które są podstawą do podejmowania działań korygujących i udoskonalających.

  • Audyt kadrowy obejmuje
  • weryfikowanie teczek osobowych wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji
  • uporządkowanie dokumentacji zgodnie z wymogami prawa pracy
  • monitoring terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
  • merytoryczną kontrolę w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej wymaganej przy zatrudnieniu, trwaniu stosunku pracy i zwolnieniu pracownika
  • sporządzanie szczegółowych raportów z wykonanej usługi

AUDYT KADRY i PŁACE - Kwestionariusz indywidualnej wyceny:

* Pola obowiązkowe

Informacje ogólne:


Informacje szczegółowe:

Składniki wynagrodzenia?:stałe zasadniczezmienne akordowe, godzinoweinne jakie?

Jak wykonywane są przelewy?:wewnętrznie przez firmęzlecone do biura rachunkowegoinne jakie?


Gdzie jest świadczona praca przez zatrudniane osoby?:w krajuza granicąw kraju i za granią

Czy badanie będzie obejmowało sprawdzanie skonsolidowane?:Polskakraje Unii Europejskiejz poza Unii Europejskiej

Ewidencja nieobecności, urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności prowadzona?:wewnętrznie przez firmęzlecone do biura rachunkowegoinne jakie?

Czy w firmie utworzony jest ZFŚS?:TakNie

Czy w firmie prowadzone są regulaminy pracy, wynagrodzenia, ZFŚS?:TakNie

Czy firma zatrudnia osoby na podstawie powołania, kontraktów menadżerskich?:TakNie

Kto prowadził kadry i płace wcześniej?:wewnętrznie przez firmęzlecone do biura rachunkowegoinne jakie?

Osoba do kontaktu*:[recaptcha]
REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
Zostałem poinformowany, iż:

1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.